مشاغلصنعت، معدنسلولوزی

شهرستان:
زامینی پوشان
زامینی پوشان
         
زنجانchevron_leftکیلومتر2جاده طارم
سمن آسا
سمن آسا
         
زنجانchevron_leftكارخانه: شهرک صنعتی شماره يك دفتر: خ خرمشهر-خ وحی خ شریعت چهارراه دوم پ13
تعاوني مهر شاد چوب زنجان
تعاوني مهر شاد چوب زنجان
         
ماهنشانchevron_leftشهرک صنعتی ماهنشان
محمود آتش نور
محمود آتش نور
         
طارمchevron_leftشهرک صنعتی ناحيه طارم
علي رضائي
علي رضائي
         
طارمchevron_leftشهرک صنعتی ناحيه طارم
پاپويه گستر خزر
پاپويه گستر خزر
         
طارمchevron_leftشهرک صنعتی طارم
ابوطالب بيگدلي
ابوطالب بيگدلي
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
اباصلط بكشلو
اباصلط بكشلو
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
محمديار بيكشو
محمديار بيكشو
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
تعاوني گروه صنعتي كاغذ اشراق
تعاوني گروه صنعتي كاغذ اشراق
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
محمد علي اسكندري
محمد علي اسكندري
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
يداله قاسملو
يداله قاسملو
         
خدابندهchevron_leftشهرک صنعتی خدابنده
شركت تعاوني صنايع ابهر كاغذ
شركت تعاوني صنايع ابهر كاغذ
         
خرمدرهchevron_leftشهرک صنعتی خرمدره
مهدي رحيمي آزاد
مهدي رحيمي آزاد
         
خرمدرهchevron_leftشهرک صنعتی خرمدره
اهرام پليمر آيريا
اهرام پليمر آيريا
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
پارس پرند ديبا2
پارس پرند ديبا2
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
پارس پرند ديبا
پارس پرند ديبا
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
قدرت اله سيف 1
قدرت اله سيف 1
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
مهدي سبز علي جماعت
مهدي سبز علي جماعت
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
قدرت اله سيف
قدرت اله سيف
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
پارس پرند ديبا 3
پارس پرند ديبا 3
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
پاپيروس صنعت اسپادانا
پاپيروس صنعت اسپادانا
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
پارس حيات ساغليك ارونلري
پارس حيات ساغليك ارونلري
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر2
تعاوني توليدي مبلمان وصنايع چوبي هيدج مبل
تعاوني توليدي مبلمان وصنايع چوبي هيدج مبل
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
ملامینه بهاران چوب هیدج
ملامینه بهاران چوب هیدج
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
دنياي مقواي آرتين
دنياي مقواي آرتين
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
روح اله صالحي
روح اله صالحي
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
برگسار رخ
برگسار رخ
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
كيميا پليمر سبز
كيميا پليمر سبز
         
ابهرchevron_leftشهرک صنعتی ابهر
حسين شاهمرادي
حسين شاهمرادي
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
شركت هيدروفيل زنجان
شركت هيدروفيل زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرك صنعتي شماره يك زنجان فاز يك خ تير روزبه 7
نيك آرا باطري
نيك آرا باطري
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
سيد مسعود فاضلي
سيد مسعود فاضلي
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
بهزاد مصطفوي مهر
بهزاد مصطفوي مهر
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
شادن زنجان
شادن زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه
توسعه گستر زنجان
توسعه گستر زنجان
         
زنجانchevron_leftشهرک صنعتی زنجان1وتوسعه