شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتمرغداری و لوازم مرغداری


تولیدی خوراک دام
تولیدی خوراک دام
         
خدابندهchevron_leftمحمودآباد
شرکت انبوه طیور
شرکت انبوه طیور
         
خدابندهchevron_leftاستان زنجان شهرستان خدابنده
قدرت اله فقیهی نیا
قدرت اله فقیهی نیا
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
پرورش مرغ و بوقلمون دام و طیور
پرورش مرغ و بوقلمون دام و طیور
         
زنجانchevron_leftروستاي همايون
مهران زنجان
مهران زنجان
         
ابهرchevron_leftروستاي خير آباد
عین اله امیر اصلانی
عین اله امیر اصلانی
         
ایجرودchevron_leftروستاي کوسه لر
ناصر عباسی
ناصر عباسی
         
زنجانchevron_leftروستاي چورزق
حسین محمدی
حسین محمدی
         
زنجانchevron_leftروستاي اژدهاتو
مرغ نمای زنجان
مرغ نمای زنجان
         
ابهرchevron_leftروستاي گوزلدره عليا
جلیل سجاسی لو
جلیل سجاسی لو
         
خدابندهchevron_leftروستاي سجاس
تولیدی مرغ پرطلائی سالم پرور
تولیدی مرغ پرطلائی سالم پرور
         
زنجانchevron_leftروستاي اژدهاتو
اتحادیه شرکت های مرغداری نهضت
اتحادیه شرکت های مرغداری نهضت
         
ابهرchevron_leftروستاي قره بلاغ
ابوالفضل جعفری
ابوالفضل جعفری
         
زنجانchevron_leftروستاي دره ليك
مصطفی شریفی
مصطفی شریفی
         
ابهرchevron_leftروستاي ميموندره
تولید تخم بلدرچین
تولید تخم بلدرچین
         
زنجانchevron_leftزنجان، ميدان تره بار اميركبير، داخل گاراژ، (انبار كتاب سابق)
تعاونی مرغداری زنگان ماکیان
تعاونی مرغداری زنگان ماکیان
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
حسن نریمان نژاد
حسن نریمان نژاد
         
خرمدرهchevron_leftروستاي قلعه حسـينيه
مرغداری مرغبارش زنجان
مرغداری مرغبارش زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي اسـفجين
اسماعیل صفائیان
اسماعیل صفائیان
         
زنجانchevron_leftروستاي حومه زنجان
نصرت اله آدرم
نصرت اله آدرم
         
ابهرchevron_leftروستاي شناط
محرمعلی ترابی
محرمعلی ترابی
         
ابهرchevron_leftروستاي اسپاس
مرغ نیلوفر زیبای زنجان
مرغ نیلوفر زیبای زنجان
         
ایجرودchevron_leftروستاي كوسـه لر
مرغداری طیوران زنجان
مرغداری طیوران زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي چورزق
مهدی ژاله کریمی
مهدی ژاله کریمی
         
زنجانchevron_leftروستاي كوشـكن
منصور حاجی خانی
منصور حاجی خانی
         
ابهرchevron_leftروستاي شريف آباد
تعاونی مرغداری ابهر ماکیدام
تعاونی مرغداری ابهر ماکیدام
         
ابهرchevron_leftروستاي قروه
مرغ زنجان سحر
مرغ زنجان سحر
         
زنجانchevron_leftروستاي رازبين
ارغوان مرغ زنجان
ارغوان مرغ زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي دره ليك
سهامی مرغ سایه زنجان
سهامی مرغ سایه زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي وننق
قربانعلی خدایی
قربانعلی خدایی
         
زنجانchevron_leftروستاي دوران
گلهای رنگین زنجان
گلهای رنگین زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي كرده ناب
عباس معینی
عباس معینی
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
تعاونی مرغداری زنجان سیمرغ
تعاونی مرغداری زنجان سیمرغ
         
زنجانchevron_leftروستاي سـهرين
مرغ شهرزاد زنجان
مرغ شهرزاد زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي كوشـكن
مطلب طاهری
مطلب طاهری
         
ابهرchevron_leftروستاي کینه ورس
زنجان طیور
زنجان طیور
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
تعاونی طیور زنجان- 180 ایتارگران
تعاونی طیور زنجان- 180 ایتارگران
         
زنجانchevron_leftروستاي سـهرين
تعاونی تولیدی مرغستان
تعاونی تولیدی مرغستان
         
زنجانchevron_leftروستاي چير
تعاونی مرغداری وردجهان
تعاونی مرغداری وردجهان
         
ابهرchevron_leftروستاي گوزلدره عليا
سرور مرغ زنجان
سرور مرغ زنجان
         
ابهرchevron_leftروستاي والايش
شرکت فردین طیور
شرکت فردین طیور
         
زنجانchevron_left16كيلومتري جاده تبريز- اول جاده محمود آباد، دفتر مركزي: اراضی ثبت نبش خيابان دوم قطعه 158
صادق امین اتقائی
صادق امین اتقائی
         
ابهرchevron_leftروستاي سلطانيه
ایرج امیری
ایرج امیری
         
طارمchevron_leftروستاي گيلوان
رضا علی حیدری
رضا علی حیدری
         
خدابندهchevron_leftروستاي مزيدآباد
مرغ چمنزار
مرغ چمنزار
         
ابهرchevron_leftروستاي شـلوار (شالوار)
تولیدی تخم زا
تولیدی تخم زا
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
علیرضا آدرم
علیرضا آدرم
         
ابهرchevron_leftروستاي حومه ابهر
تعاونی مرغداری میهن مرغ زنجان
تعاونی مرغداری میهن مرغ زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي چورزق