شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتمرغداری و لوازم مرغداری


تولیدی خوراک دام
تولیدی خوراک دام
         
خدابندهchevron_leftمحمودآباد
قدرت اله فقیهی نیا
قدرت اله فقیهی نیا
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
پرورش مرغ و بوقلمون دام و طیور
پرورش مرغ و بوقلمون دام و طیور
         
زنجانchevron_leftروستاي همايون
شرکت انبوه طیور
شرکت انبوه طیور
         
خدابندهchevron_leftاستان زنجان شهرستان خدابنده
اصغر شاهمرادی
اصغر شاهمرادی
         
زنجانchevron_leftروستاي رجعين
قربانعلی خدایی
قربانعلی خدایی
         
زنجانchevron_leftروستاي دوران
مرغ گستر زنجان
مرغ گستر زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي آقچه پيره
ایرج ابوذری
ایرج ابوذری
         
ابهرchevron_leftروستاي کينه ورس
محمد خان محمدی
محمد خان محمدی
         
زنجانchevron_leftروستاي كرده ناب
تولید تخم بلدرچین
تولید تخم بلدرچین
         
زنجانchevron_leftزنجان، ميدان تره بار اميركبير، داخل گاراژ، (انبار كتاب سابق)
تعاونی مرغداری نسیم هیدج
تعاونی مرغداری نسیم هیدج
         
خرمدرهchevron_leftروستاي الوند
حبیب اله روجبیان
حبیب اله روجبیان
         
زنجانchevron_leftروستاي كوشـكن
تولیدی تخم زا
تولیدی تخم زا
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
کشاورزی پروتئینی یکتا مرغ
کشاورزی پروتئینی یکتا مرغ
         
زنجانchevron_leftروستاي رازبين
ابوالفضل قربانی
ابوالفضل قربانی
         
زنجانchevron_leftروستاي چير
حمید رشوند حماملو
حمید رشوند حماملو
         
زنجانchevron_leftروستاي قولي قصـه (سلطان آباد)
پرورش شتر مرغ نصیر دشت
پرورش شتر مرغ نصیر دشت
         
ابهرchevron_leftابهر
علی اوسط شعبانی
علی اوسط شعبانی
         
زنجانchevron_leftروستاي چومالو
محرمعلی ترابی
محرمعلی ترابی
         
ابهرchevron_leftروستاي اسپاس
مرجان مرغ مرغوب
مرجان مرغ مرغوب
         
زنجانchevron_leftروستاي دوران
فرهاد ابطحی
فرهاد ابطحی
         
زنجانchevron_leftروستاي قره تپه
امیر احمدی
امیر احمدی
         
خدابندهchevron_leftروستاي گنگك
شرکت مرغداری سیمین تخم
شرکت مرغداری سیمین تخم
         
زنجانchevron_leftروستاي خلج
سینا ناصر زارع
سینا ناصر زارع
         
زنجانchevron_leftروستاي والارود (باري)
مجتمع کشت و صنعت دام کشت
مجتمع کشت و صنعت دام کشت
         
زنجانchevron_leftروستاي بيناب
مرغ شهرزاد زنجان
مرغ شهرزاد زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي كوشـكن
اسماعیل صفائیان
اسماعیل صفائیان
         
زنجانchevron_leftروستاي حومه زنجان
مرغداری مفتاح
مرغداری مفتاح
         
ایجرودchevron_leftروستاي قمچقاي
بلدرچین یک روزه، تخم بلدرچین و گوشت بلدرچین
بلدرچین یک روزه، تخم بلدرچین و گوشت بلدرچین
         
ابهرchevron_leftهیدج
نازفریک زنجان
نازفریک زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
تعاونی مرغداری زنگان ماکیان
تعاونی مرغداری زنگان ماکیان
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
اتحادیه شرکت های مرغداری نهضت
اتحادیه شرکت های مرغداری نهضت
         
ابهرchevron_leftروستاي قره بلاغ
حاج حسین خطیبی
حاج حسین خطیبی
         
زنجانchevron_leftاداره كل منابع طبيعي استان زنجان
ابوالفضل جعفری
ابوالفضل جعفری
         
زنجانchevron_leftروستاي دره ليك
تعاونی مرغ نعمه خوان زنجان
تعاونی مرغ نعمه خوان زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي دوران
مرغداری
مرغداری
         
زنجانchevron_leftزنجان، خیابان خرمشهر، میدان شیلات، بلوار شریعتی به طرف پروین اعتصامی نبش خیابان ششم
تعاونی مرغداری میهن مرغ زنجان
تعاونی مرغداری میهن مرغ زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي چورزق
تعاونی مرغ زنجان پرور
تعاونی مرغ زنجان پرور
         
زنجانchevron_leftروستاي مهتر
تعاونی مرغداری سپیدبال ابهر
تعاونی مرغداری سپیدبال ابهر
         
ابهرchevron_leftروستاي سـرخه ديزج
صبا مرغ صائین
صبا مرغ صائین
         
ابهرchevron_leftروستاي صائين قلعه
بانک کشاورزی شعبه ماهنشان
بانک کشاورزی شعبه ماهنشان
         
ماهنشانchevron_leftروستاي امير آباد
رضا علی حیدری
رضا علی حیدری
         
خدابندهchevron_leftروستاي مزيدآباد
علی حیدری
علی حیدری
         
زنجانchevron_leftروستاي زنگي كوه
عطاء اله همتی نیای کپته
عطاء اله همتی نیای کپته
         
طارمchevron_leftروستاي گيلوان
تعاونی مرغداری ارتان
تعاونی مرغداری ارتان
         
زنجانchevron_leftروستاي امين آباد
شرکت تعاونی مرغداران شهرستان زنجان
شرکت تعاونی مرغداران شهرستان زنجان
         
زنجانchevron_leftزنجان کیلومتر 4 جاده تبریز روبروی پارک جنگلی گلستان
محمدرضا اسدی
محمدرضا اسدی
         
ابهرchevron_leftروستاي قمچ آباد
زنجان طیور
زنجان طیور
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور