شهرستان:

مشاغلکشاورزی، دامپروری، شیلاتدام و طیور


زنبورداری دامداری باغداری
زنبورداری دامداری باغداری
         
زنجانchevron_leftزنجان-ماهنشان-روستای خورجهان
شرکت نگین ماکیان زنگان
شرکت نگین ماکیان زنگان
         
زنجانchevron_leftکیلومتر ۲۵ جاده بیجار روستای آقکند
شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی شیخلر
شرکت تولیدی خدماتی کشاورزی شیخلر
         
خدابندهchevron_leftخدابنده روستای شیخ آلو
مرغداری پرطلا
مرغداری پرطلا
         
ایجرودchevron_leftزنجان ایجرود روستای کوسه لر
شرکت تعاونی همیاران خرم ابهر
شرکت تعاونی همیاران خرم ابهر
         
زنجانchevron_leftروستاي شناط
مالک محمدی
مالک محمدی
         
زنجانchevron_leftروستاي اسفناج
گاوداری مهاجران خمسه زنجان
گاوداری مهاجران خمسه زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي مرواريد
سید اسد ا... موسوی
سید اسد ا... موسوی
         
زنجانchevron_leftروستاي آقجه پیره
خلیل حیدری
خلیل حیدری
         
ابهرchevron_leftروستاي يوسـف آباد
سید حمدا... موسوی
سید حمدا... موسوی
         
ابهرchevron_leftروستاي علی آباد
محمد حسین محمدی
محمد حسین محمدی
         
خدابندهchevron_leftروستاي سهرورد
شرکت کشت و صنعت سرای زیتون طارم
شرکت کشت و صنعت سرای زیتون طارم
         
طارمchevron_leftروستاي درام
شرکت دامداری کوه زرد توپقره
شرکت دامداری کوه زرد توپقره
         
خدابندهchevron_leftروستاي توپقره
سیدعلی اکبر حسینیان
سیدعلی اکبر حسینیان
         
زنجانchevron_leftروستاي نيماور
نجات عسکری
نجات عسکری
         
ایجرودchevron_leftروستاي قمچقای
شرکت سهامی خاص کارشینا
شرکت سهامی خاص کارشینا
         
ابهرchevron_leftروستاي نورین
اصغر بیگدلو
اصغر بیگدلو
         
خدابندهchevron_leftروستاي زرین رود
دشت گلچین زنجان 3051
دشت گلچین زنجان 3051
         
زنجانchevron_leftروستاي محمودآباد
محمد عظیم زاده منفرد
محمد عظیم زاده منفرد
         
زنجانchevron_leftروستاي نیماور
محمد اسماعیلی
محمد اسماعیلی
         
زنجانchevron_leftروستاي كوشـكن
شرکت صنایع شیر واردشت خرم
شرکت صنایع شیر واردشت خرم
         
خرمدرهchevron_leftروستاي شویر
مقصود داودی
مقصود داودی
         
ایجرودchevron_leftروستاي يدي بلاغ
گاوداری مهربزوشا 3290
گاوداری مهربزوشا 3290
         
زنجانchevron_leftروستاي بزوشـا
تعاونی گویان دام ابهر 787
تعاونی گویان دام ابهر 787
         
ابهرchevron_leftروستاي قروه
محمد سعیدیان
محمد سعیدیان
         
زنجانchevron_leftروستاي دیزج اباد
شرکت چهارفصل گلشن
شرکت چهارفصل گلشن
         
زنجانchevron_leftروستاي یامچی
منصور سعادتقلیان
منصور سعادتقلیان
         
زنجانchevron_leftروستاي دولابار
سعید غفاری
سعید غفاری
         
ابهرchevron_leftروستاي جند حسین
اشرف محمدی
اشرف محمدی
         
زنجانchevron_leftروستاي مشمپا
خدمات دام وطیور و آبزیان احمدی
خدمات دام وطیور و آبزیان احمدی
         
زنجانchevron_leftميدان هنرستان- خيابان سيلو- پلاك41
عباس رضائی جو
عباس رضائی جو
         
ابهرchevron_leftروستاي صائین قلعه
شرکت تعاونی الاگوز خدابنده
شرکت تعاونی الاگوز خدابنده
         
خدابندهchevron_leftروستاي گل تپه
شرکت مجتمع تولیدی صفا پرور زنجان
شرکت مجتمع تولیدی صفا پرور زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي چیر
حسین شعبانی
حسین شعبانی
         
زنجانchevron_leftروستاي وننق
شرکت تعاونی نگین صحرا خدابنده
شرکت تعاونی نگین صحرا خدابنده
         
خدابندهchevron_leftروستاي سجاس
یوسف بیات
یوسف بیات
         
زنجانchevron_leftروستاي چیر
فرهاد ابطحی
فرهاد ابطحی
         
زنجانchevron_leftروستاي قره تپه
حسن صادقی
حسن صادقی
         
ابهرchevron_leftروستاي شناط
جلیل محبی
جلیل محبی
         
ابهرchevron_leftروستاي چرگر
حکمت ا... صادقیان
حکمت ا... صادقیان
         
ابهرchevron_leftروستاي شناط
شرکت امید واران ابهر
شرکت امید واران ابهر
         
خرمدرهchevron_leftروستاي سوکهریز
گلک خانم باغکن
گلک خانم باغکن
         
ابهرchevron_leftروستاي کبود گنبد
تعاونی همیاران خرم ابهر 1317
تعاونی همیاران خرم ابهر 1317
         
ابهرchevron_leftروستاي شـريف آباد
یوسف یوسفیان
یوسف یوسفیان
         
زنجانchevron_leftحومه زنجان
محمود محرمی
محمود محرمی
         
خدابندهchevron_leftروستاي لاچوان
محمد صالح علی محمدی
محمد صالح علی محمدی
         
ابهرchevron_leftروستاي يوسـف آباد
پروین دانشور
پروین دانشور
         
خدابندهchevron_leftروستاي زواجر
شرکت کشت و صنعت دامداران زنجان
شرکت کشت و صنعت دامداران زنجان
         
زنجانchevron_leftروستاي اژدهاتو