شهرستان:

مشاغلساختمان و صنایع وابستهبتن، تیرچه، بلوک