شهرستان:

مشاغلسازمانها و نهادهاکتابخانه


کتابخانه فرهنگسرای امام (ره)
کتابخانه فرهنگسرای امام (ره)
         
زنجانchevron_leftزنجان - خيابان شيخ فضل ا... نوري
کتابخانه اردوگاه حرفه‌آموزی وکاردرمانی
کتابخانه اردوگاه حرفه‌آموزی وکاردرمانی
         
زنجانchevron_leftزنجان - انتهاي اسلام اردوگاه حرفه‌آموزي وكاردرماني
باقر العلوم
باقر العلوم
         
ابهرchevron_left ابهر - بخش مركزي دهستان درسجين
فردوسی
فردوسی
         
ایجرودchevron_leftايجرود - دهستان سعيدآباد
سیدجمال‌الدین اسدآبادی
سیدجمال‌الدین اسدآبادی
         
خرمدرهchevron_leftخرمدره - خيابان وليعصر(عج) پلاك 63
شهید مدرس
شهید مدرس
         
خرمدرهchevron_leftخرمدره - خيابان 17 شهريور
حکیم هیدجی
حکیم هیدجی
         
ابهرchevron_left ابهر - بخش مركزي هيدج
کوثر
کوثر
         
خرمدرهchevron_leftخرمدره - خيابان امام خميني اول شهرك قدس
کتابخانه حسینی
کتابخانه حسینی
         
زنجانchevron_leftزنجان - سبزه ميدان طبقه فوقاني مسجدجامع
بینش
بینش
         
ایجرودchevron_leftايجرود - شهر حلب
شهید بهشتی
شهید بهشتی
         
طارمchevron_leftطارم - آببر
شهید جمران
شهید جمران
         
طارمchevron_leftطارم - چورزق
فرهنگسرای اشراق خدابنده
فرهنگسرای اشراق خدابنده
         
خدابندهchevron_leftخدابنده
کتابخانه دانش
کتابخانه دانش
         
زنجانchevron_leftزنجان - زيباشهر فاز اول جنب مسجد امام سجاد (ع)
کتابخانه کتابرسان سیار
کتابخانه کتابرسان سیار
         
زنجانchevron_leftزنجان - بزرگراه 22 بهمن جنب پارك رجايي
کتابخانه تربیت
کتابخانه تربیت
         
زنجانchevron_leftزنجان - بخش قره پشتلو دهستان ارمغانخانه
کتابخانه استادرضاروزبه
کتابخانه استادرضاروزبه
         
زنجانchevron_leftزنجان - بزرگراه 22 بهمن جنب پارك رجايي
شهید رجایی
شهید رجایی
         
خدابندهchevron_left خدابنده - بخش بزينه رود - زرين رود
علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
         
ابهرchevron_leftابهر- خيابان طالقاني
کتابخانه زندان مرکزی
کتابخانه زندان مرکزی
         
زنجانchevron_leftزنجان - انتهاي اسلام آباد زندان مركزي
اندیشه
اندیشه
         
خدابندهchevron_left خدابنده - بخش مركزي دهستان كرسف
بوعلی سینا
بوعلی سینا
         
ابهرchevron_left ابهر - سلطانيه دهستان سنبل آباد
شیخ اشراق
شیخ اشراق
         
خدابندهchevron_left خدابنده - بخش مركزي دهستان سهرورد
کتابخانه علامه حلی
کتابخانه علامه حلی
         
زنجانchevron_left زنجان - ميدان استقلال
کتابخانه سهروردی
کتابخانه سهروردی
         
زنجانchevron_leftزنجان - خيابان سعدي وسط روبروي مخابرات
کتابخانه شاهد
کتابخانه شاهد
         
زنجانchevron_leftرنجان - خيابان امام جنب شهرداري
کتابرسان سیار
کتابرسان سیار
         
خدابندهchevron_left خدابنده - خيابان امام جنب ثبت احوال
کتابرسان سیار
کتابرسان سیار
         
ماهنشانchevron_leftماهنشان - خيابان آيت ا... خويي
شمس سجاسی
شمس سجاسی
         
خدابندهchevron_left خدابنده - بخش سجاس رود
شهید باهنر
شهید باهنر
         
خدابندهchevron_left خدابنده - گرماب خيابان امام
کتابخانه سعدی
کتابخانه سعدی
         
زنجانchevron_left زنجان - بخش زنجانرود نيك پي
ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
         
ابهرchevron_left ابهر - سلطانيه بلوار امام
کتابخانه اندیشه سپید
کتابخانه اندیشه سپید
         
زنجانchevron_left زنجان - بزرگراه 22 بهمن جنب پارك رجايي
محمدرضاروحانی
محمدرضاروحانی
         
طارمchevron_leftطارم - بخش مركزي دهستان گيلوان
وحدت
وحدت
         
ابهرchevron_left ابهر - شناط خيابان شهيد بهشتي
کتابخانه فرهنگ
کتابخانه فرهنگ
         
زنجانchevron_leftزنجان- كوي فرهنگ ميدان گلها جنب بانك ملي
کتابخانه اندیشه
کتابخانه اندیشه
         
زنجانchevron_left زنجان- بخش چايپاره دهستان قره بوطه
شهید مطهری
شهید مطهری
         
ابهرchevron_left ابهر - بخش مركزي صائين قلعه
کتابخانه عمومی الهیه
کتابخانه عمومی الهیه
         
زنجانchevron_leftشهرک الهیه خیابان 18 متری شهید بشیر موسوی جنب پایگاه آتش نشانی کتابخانه عمومی الهیه
ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
         
ایجرودchevron_leftايجرود - بخش مركزي دهستان ينگي كند سيدلر
کتابخانه احمد مهدوی
کتابخانه احمد مهدوی
         
زنجانchevron_leftزنجان - مابين شهرك آزادگان ونصر پارك لاله جنب پست گاز
فجر
فجر
         
خدابندهchevron_leftخدابنده - خيابان امام جنب ثبت احوال
کتابخانه بانوان
کتابخانه بانوان
         
زنجانchevron_leftزنجان - خيابان سعدي شمالي انتهاي كوچه بينش
شهید رجایی
شهید رجایی
         
ماهنشانchevron_leftماهنشان - خيابان آيت ا... خويي
الزهرا (س)
الزهرا (س)
         
ابهرchevron_leftابهر، خيابان امام كوچه مسجد سادات
15 خرداد
15 خرداد
         
ابهرchevron_left ابهر - سلطانيه دهستان قره بلاغ
امیرکبیر
امیرکبیر
         
ابهرchevron_left ابهر - سلطانيه دهستان عميدآباد
مولوی
مولوی
         
ایجرودchevron_leftايجرود- زرين آباد